لحظه دیدار

!لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام مستم
باز می لرزد دلم دستم
.باز گویی در جهان دیگری هستم

!های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
!های نپریشی صفای زلفکم را دست
.وآبرویم را نریزی دل
…ای نخورده مست
.لحظه دیدار نزدیک است

Leave a Reply

Your email address will not be published.