Poems اشعار

گپ زدن از آبیاری ها و از پیوندها کافیست. خوب تو چه میگویی؟
!چه بگویم؟ هیچ

آخر شاهنامه
آدمک
آواز چگور
The Leafless Garden (My Orchard)/باغ بی برگی
با همین دل و چشمهایم ، همیشه
برف
پرنده ای در دوزخ

پیغام
Condolence and Greeting  / تسلی و سلام
چاووشی
خوان هشتم
خون پاش و نغمه‌ریز
در آن لحظه
در گذرگاه زمان
دریچه
روی جاده ی نمناک
Winterزمستان است
زندگی
زندگی می گوید اما
سبز
سترون
شهابها و شب
صبوحی
…عید آمد و ما
Shout / فریاد
Dandelion /قاصدک
قصه ی شهر سنگستان
قولی در ابوعطا
Inscription/کتیبه
گرگ هار
گزارش
The Moment of Meeting /لحظه دیدار
مرداب
مردم! ای مردم
منزلی در دوردست
میراث
و ندانستن
هستن
یاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *