Currently browsing tag

Mehdi Akhavan sales

زندگی

بر زمین افتاده پخشیده ست دست و پا گسترده تا هر جا از کجا ؟ کی ؟ کس نمی داند و نمی …