در گذرگاه زمان

در گذرگاه زمان
خیمه شب بازی دهر
با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد
عشق ها می میرند
رنگ ها رنگ دگر می گیرند
…و فقط خاطره هاست
که چه شیرین و چه تلخ
!دست ناخورده به جا می مانند

Leave a Reply

Your email address will not be published.