زمستان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
،نگه جز پیش پا را دید، نتواند،
.که ره تاریک و لغزان است.
،و گر دست محبت سوی کس یاری
به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
.که سرما سخت سوزان است
نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک
.چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاینست، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

!مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سردست…آی
!دمت گرم و سرت خوش باد
!سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای
،منم من، سنگ تیپا خورده رنجور
،منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور
،نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم
.بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم
.حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست، مرگی نیست
.صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟
.فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
.حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
،و قندیل سپهر تنگ میدان؛ مرده یا زنده
.به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندوه، پنهان است
.حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
،هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان
،نفسها ابر، دلها خستهو غمگین
،درختان اسکلت های بلور آجین
،زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه
،غبار آلود مهر و ماه
…زمستان است

Leave a Reply

Your email address will not be published.