شهابها و شب

از ظلمتِ رمیده خبر می دهد سحر
شب رفت و با سپیده خبر می دهد سحر

از اخترِ شبان رمه ی شب رمید و رفت
وز رفته و رمیده خبر می دهد سحر .

زنگار خورد جوشنِ شب را به نوشخند
از تیغِ آبدیده خبر می دهد سحر

باز از حریقِ بیشه ی خاکسترین فلق
آتش به جان خریده خبر می دهد سحر

از غمز و ناز و انجم و از رمز و راز ِ شب
بس دیده و شنیده خبر می دهد سحر

بس شد شهیدِ پرده ی شب ها شهاب ها
وان پرده ها دریده خبر می دهد سحر

ماهان پریده رنگ که بود و چه شد کز او
رنگ اش ز رخ پریده خبر می دهد سحر

Leave a Reply

Your email address will not be published.